Інформація для споживача, правила, договори

 

Порядок визначення витрат, які повинен сплатити клієнт за користування фінансовими послугами.

 

1. ПОЗИКА. За Користування коштами Клієнт повинен сплатити Фінансовій установі проценти за реальною річною процентною ставкою. Реальноюрічноюпроцентноюставкою є загальні витрати за фінансовою послугою, виражені у процентах річних від загального розміру фінансової послуги.

3.2.1. Реальна річна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:

де

РР

-

реальна річна процентна ставка за договором;

 

ЗВ

-

загальні витрати за фінансовою послугою;

 

К

-

загальний розмір фінансової послуги;

 

Т

 

строк користування споживчим кредитом у календарних днях (рахується від дня, наступного за днем надання коштів за договором, до дня повернення кредиту (повного погашення основного боргу за кредитом), передбаченого договором).

 

 

2.     ФАКТОРИНГ. Плата за фінансову послугу -це різниця між ціною договору та вартістю прав вимог отриманих за цим договором (визначається в індивідуальному випадку окремо, за домовленістю з Клієнтом).

3.     ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ. За користування Предметом лізингу Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю лізингові платежі, що включають:

- попередній лізинговий платіж в частині відшкодування вартості Предмета лізингу в розмірі 10 %  його вартості, на який не нараховується лізинговий платіж в частині одноразової комісії за організацію поставки Предмета лізингу;

- відшкодування вартості Предмета лізингу рівними частками за весь термін лізингу від суми невідшкодованої попереднім платежем вартості Предмета лізингу;

- комісію за супроводження договору в розмірі 7 (семи) відсотків річних (без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем та черговими платежами вартості Предмета лізингу, відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на додану вартість;

- одноразову комісію за організацію поставки Предмета лізингу в розмірі 7 (семи) відсотків (без ПДВ) від невідшкодованої попереднім лізинговим платежем вартості Предмету лізингу, відповідно до законодавства України щодо оподаткування податком на додану вартість.

Умови дострокового припинення договору.

   Клієнт (Позичальник) має право протягом 14 календарних днів з дня укладення  Договору щодо надання фінансової послуги (споживчий кредит) відмовитися від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

 
   Про намір відмовитися від  Договору Позичальник повідомляє Фінансову установу у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого п. 8.1.  Типового Договору ( 14днів).
 
   Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
 
   Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Позичальник зобов’язаний повернути Фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором на поточний рахунок Фінансової установи, який зазначений в розділі 13 цього Договору. Датою перерахування грошових коштів Фінансовій установі вважається дата відправлення грошових коштів Позичальником.
 
   Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору.
 
   Відмова від цього Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання фінансової послуги (споживчого кредиту), укладених Позичальником. Фінансова установа або третя сторона зобов’язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від цього Договору у порядку, визначеному законодавством.
 
   Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до  Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному  законодавстві в Україні.
 

Умови дострокового виконання договору.

   Клієнт має право дострокового виконання договору, в цьому випадку відсотки за користування позикою будуть нараховані за фактичні дні користування позикою,  без додаткових штрафів та пені.

Порядок внесення змін та доповнень до договору.

   Зміни та доповнення до Договору  здійснюються шляхом підписання Додаткових угод, що є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором.

Надавач фінансових послуг не змінює розмір фіксованої процентної ставки за договором, підписаний споживачем фінансових послуг.